शिर्षक दस्तावेज मिति
प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य_ऐन_२०७७ प्रदेश_नं._१_जनस्वास्थ्य_ऐन_२०७७(1).pdf 01/17/2021 - 13:33
एम्बुलेन्स निर्देशिका 01/04/2021 - 15:05
संरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड संरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड.pdf 12/18/2020 - 14:20
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवासीय पुनर्स्थापना सेवा (सञ्चालन) मार्गदर्शन, २०७७ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवासीय पुनर्स्थापना सेवा (सञ्चालन) मार्गदर्शन, २०७७ (1).pdf 12/18/2020 - 14:18
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन मार्गदर्शन, २०७७(प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला).pdf 10/11/2020 - 14:50
कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन (सामाजिक विकास महाशाखा) IMG_20201005_0007_0.pdf 10/05/2020 - 12:21
मार्गदर्शन, २०७७ (अस्पताल) मार्गदर्शन, २०७७ (अस्पताल).PDF 08/26/2020 - 15:56
मार्गदर्शन, २०७७ (निर्देशनालय) मार्गदर्शन, २०७७ (निर्देशनालय).PDF 08/26/2020 - 15:56
मार्गदर्शन, २०७७ (आपुर्ति केन्द्र) मार्गदर्शन, २०७७ (आपुर्ति केन्द्र).PDF 08/26/2020 - 15:54
मार्गदर्शन,२०७७ (तालिम केन्द्र) मार्गदर्शन,२०७७ (तालिम केन्द्र).PDF 08/26/2020 - 15:53
मार्गदर्शन, २०७७ (स्वास्थ्य कार्यालय) मार्गदर्शन, २०७७ (स्वास्थ्य कार्यालय).PDF 08/26/2020 - 15:50
मार्गदर्शन, २०७७ (शिक्षा) मार्गदर्शन .pdf 08/26/2020 - 12:59
pool testing guidenline pool testing guideline.pdf 05/29/2020 - 14:10
प्रदेश घरेलु हिंसा सम्वन्धी नियमावली, २०७५ प्रदेश घरेलु हिंसा सम्वन्धी नियमावली, २०७५.pdf 11/01/2019 - 13:10
सामाजिक विकास स‌स्था नियमावली, २०७५ सामाजिक विकास स‌स्था नियमावली, २०७५.pdf 11/01/2019 - 13:06
प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी करार कार्यविधी सम्वन्धमा 10/23/2019 - 11:34
प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धि ऐन, २०७५ प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धि ऐन, २०७५.pdf 10/20/2019 - 15:22
प्रदेश खेलकुद नियमावली २०७६ प्रदेश खेलकुद नियमावली २०७६.pdf 10/14/2019 - 17:07
विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्याविधि २०७६ विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्याविधि २०७६.pdf 10/14/2019 - 16:48
विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार निर्देशिका, २०७६ विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार निर्देशिका, २०७६.pdf 09/11/2019 - 13:24