विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको CoVID-19 संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्रण सम्बन्धी कृयाकलापहरुमा एकरुपताका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं १ द्वारा तयार पारिएको कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७६ लागु गरिएको सुचित गराइन्छ।