Home
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं १ , विराटनगर ,मोरङ

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने  अभियानको नाराः  "सभ्य समाजको पहिचान, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान‍"

शिर्षक दस्तावेज मिति
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ०७९/०८०( शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रम) कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका_20221129_0001.pdf 11/29/2022 - 13:02
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ०७९/०८०( शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रम) कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका_20221129_0001.pdf 11/29/2022 - 13:02
निजामती आवासीय विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ निजामती आवासीय विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf 09/25/2022 - 16:13
किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७९.pdf 07/07/2022 - 11:20
किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७९.pdf 07/07/2022 - 11:20
विपन्न, दलित, जनजाति र सीमान्तीकृत महिलाहरूका लागि आर्थिक आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन आर्थिक आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्_चालन मार्गदर्शन.pdf 07/07/2022 - 11:17
विपन्न, दलित, जनजाति र सीमान्तीकृत महिलाहरूका लागि आर्थिक आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन आर्थिक आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्_चालन मार्गदर्शन.pdf 07/07/2022 - 11:17
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ र अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाहरुको विवरण मार्गदर्शन.pdf , बालगृह र बृद्धाश्रमहरुको विवरण.pdf 06/08/2022 - 09:42
कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. ०७८-०७९ (शिक्षा,युवा तथा खेलकुद र भाषा,संस्कृति तथा पूरातत्व) कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन ०७८-०७९ (शिक्षा).pdf 09/28/2021 - 10:54
कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. ०७८-०७९ (शिक्षा,युवा तथा खेलकुद र भाषा,संस्कृति तथा पूरातत्व) कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन ०७८-०७९ (शिक्षा).pdf 09/28/2021 - 10:54
कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. ०७८-०७९ (शिक्षा,युवा तथा खेलकुद र भाषा,संस्कृति तथा पूरातत्व) कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन ०७८-०७९ (शिक्षा).pdf 09/28/2021 - 10:54
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ सा. वि. म. मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन 2078-79.PDF 09/26/2021 - 17:16
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ सा. वि. म. मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन 2078-79.PDF 09/26/2021 - 17:16
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ सा. वि. म. मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन 2078-79.PDF 09/26/2021 - 17:16
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ सा. वि. म. मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन 2078-79.PDF 09/26/2021 - 17:16
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/आयुर्वेद औषधालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र-औषधालयहरुको मार्गदर्शन २०७८-७९.PDF 09/26/2021 - 17:09
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/आयुर्वेद औषधालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र-औषधालयहरुको मार्गदर्शन २०७८-७९.PDF 09/26/2021 - 17:09
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/आयुर्वेद औषधालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र-औषधालयहरुको मार्गदर्शन २०७८-७९.PDF 09/26/2021 - 17:09
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/आयुर्वेद औषधालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र-औषधालयहरुको मार्गदर्शन २०७८-७९.PDF 09/26/2021 - 17:09
सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधी, २०७८ सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf 09/24/2021 - 11:54

प्रवक्ता

कृष्ण प्रसाद पोखरेल
कृष्णप्रसाद पोख्रेल
021-442527

गुनासो सुन्ने अधिकारी

रोशुना कोइराला
रोशुना कोइराला
9852069385

सूचना अधिकारी