Home
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं १ , विराटनगर ,मोरङ

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन

शिर्षक दस्तावेज मिति
कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. ०७८-०७९ (शिक्षा,युवा तथा खेलकुद र भाषा,संस्कृति तथा पूरातत्व) कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन ०७८-०७९ (शिक्षा).pdf 09/28/2021 - 10:54
कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. ०७८-०७९ (शिक्षा,युवा तथा खेलकुद र भाषा,संस्कृति तथा पूरातत्व) कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन ०७८-०७९ (शिक्षा).pdf 09/28/2021 - 10:54
कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. ०७८-०७९ (शिक्षा,युवा तथा खेलकुद र भाषा,संस्कृति तथा पूरातत्व) कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन ०७८-०७९ (शिक्षा).pdf 09/28/2021 - 10:54
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ सा. वि. म. मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन 2078-79.PDF 09/26/2021 - 17:16
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ सा. वि. म. मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन 2078-79.PDF 09/26/2021 - 17:16
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ सा. वि. म. मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन 2078-79.PDF 09/26/2021 - 17:16
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ सा. वि. म. मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन 2078-79.PDF 09/26/2021 - 17:16
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/आयुर्वेद औषधालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र-औषधालयहरुको मार्गदर्शन २०७८-७९.PDF 09/26/2021 - 17:09
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/आयुर्वेद औषधालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र-औषधालयहरुको मार्गदर्शन २०७८-७९.PDF 09/26/2021 - 17:09
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/आयुर्वेद औषधालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र-औषधालयहरुको मार्गदर्शन २०७८-७९.PDF 09/26/2021 - 17:09
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/आयुर्वेद औषधालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन २०७८/७९ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र-औषधालयहरुको मार्गदर्शन २०७८-७९.PDF 09/26/2021 - 17:09
सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधी, २०७८ सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf 09/24/2021 - 11:54
Invitation For Bids (construction of visitor room, guard room, parking and drain work) IMG_20210421_0004.pdf 04/21/2021 - 17:12
संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf 04/07/2021 - 14:09
प्रदेश स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सशर्त अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ प्रदेश स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७.pdf 04/07/2021 - 13:59
प्रदेश स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सशर्त अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ प्रदेश स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७_0.pdf 04/07/2021 - 13:59
स्वास्थ्य संस्थाहरुको ईजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धी जरुरी सुचना । स्वास्थ्य संस्थाहरुको ईजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धमा.PDF 02/16/2021 - 13:13
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन, २०७७ अपाङ्ता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (सञ्चालन) मार्गदर्शन, २०७७ new.pdf 02/07/2021 - 16:31
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन, २०७७ अपाङ्ता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (सञ्चालन) मार्गदर्शन, २०७७ new.pdf 02/07/2021 - 16:31
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन, २०७७ अपाङ्ता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (सञ्चालन) मार्गदर्शन, २०७७ new.pdf 02/07/2021 - 16:31

प्रवक्ता

krishna
कृष्णप्रसाद पोखरेल
021-442527

गुनासो सुन्ने अधिकारी

ब
श्री जानुका न्यौपाने
021442428

सूचना अधिकारी