अार्थिक वर्ष

विश्वव्यापी माहामारीका रुपमा फैलिएको COVID-19 का कारण मेची अञ्चल अस्पतालमा तत्काल खरिद गर्नुपर्ने सामाग्रीको लिखित प्रस्ताव आह्वान गरिएको सुचना मेची अञ्चल अस्पतालबाट प्राप्त भएको व्यहोरा सम्बन्धीत सबैको जानकारीका लागि सुचीत गरिन्छ।