अार्थिक वर्ष

वैकल्पिक सुचीमा रहेका उमेद्वारहरुको योग्यताक्रमबमोजिम करार सम्झौता गर्न सुची प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागी सुचीत गरिन्छ।