शिर्षक दस्तावेज मिति
मेची अञ्चल अस्पतालको सूचना mechi zonal hospital, notice.docx 06/15/2021 - 12:17
छनौट गरिएका कर्मचारीको नामावली प्रकाशन गरीएको छनौट गरिएका कर्मचारीको नामावली प्रकाशन गरीएको_20210520_0001.pdf 05/20/2021 - 15:12
स्वास्थ्यकर्मी सेवा करारमा लिने सम्वन्धी सूचना । स्वास्थ्यकर्मी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना.pdf 05/17/2021 - 06:39
कोभिड-१९ का लागी आवश्यक औषधी तथा Consumable Item खरिद सम्वन्धी शिलवन्दी भरभाउपत्र आह्वानको सूचना IMG_20210512_0003.pdf 05/12/2021 - 15:42
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरको Antigen Kit तथा सर्जिकल समान खरिद सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । IMG_20210510_0005.pdf 05/10/2021 - 17:28
पुस्तकालयका लागि अनुदान माग सम्वन्धी सूचना । पुस्तकालय सम्वन्धी सूचना.docx 05/05/2021 - 15:10
कोशी अस्पताल कोभिड-१९ उपचार केन्द्रका विरामीहरुको खाना, खाजा, तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि आवास सहितको खाना, खाजा उपलब्ध गराउने सम्वन्धी लिखित प्रस्ताव आह्वान । IMG_20210502_0003.pdf 05/02/2021 - 17:22
निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा । 04/29/2021 - 15:43
Invitation For Bids (construction of visitor room, guard room, parking and drain work) IMG_20210421_0004.pdf 04/21/2021 - 17:12
Invitation For Bids (construction of pipe culvert, maintenance existing & toilet) IMG_20210421_0005.pdf 04/21/2021 - 17:05
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहायक सामग्री तथा पुनर्स्ठापना कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना । अपाङ्गता सुचना.pdf 04/07/2021 - 15:13
सडक बालवालिका उद्दार, संरक्षण, तथा व्यवस्थापन कार्यमा क्रियाशिल सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सहकार्यका लागि आवेदन सहित कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । सडक वालवालिका उद्दार.pdf 04/07/2021 - 15:06
सडक बालवालिका उद्दार, संरक्षण, तथा व्यवस्थापन कार्यमा क्रियाशिल सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सहकार्यका लागि आवेदन सहित कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । सडक वालवालिका उद्दार.pdf 04/07/2021 - 15:06
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहायक सामग्री तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहायक सामग्री तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना.pdf 04/07/2021 - 14:22
सडक बालबालिका उद्धार, स‌ंरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्य लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf , सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापना कार्यक्रम प्रस्तावको ढाँचा.docx 04/07/2021 - 14:13
संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf 04/07/2021 - 14:09
प्रदेश स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सशर्त अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ प्रदेश स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७.pdf 04/07/2021 - 13:59
प्रदेश स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सशर्त अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ प्रदेश स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७_0.pdf 04/07/2021 - 13:59
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मोरङको घर भाडामा लिने सम्वन्धि सूचना । IMG_20210309_0002.pdf 03/09/2021 - 15:50
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मोरङको घर भाडामा लिने सम्वन्धि सूचना । IMG_20210309_0002.pdf 03/09/2021 - 15:50