शिर्षक दस्तावेज मिति
घर भाडामा लिने सम्बन्धि सुचना घर भाडामा लिने सम्बन्धि सुचना.pdf 05/17/2020 - 15:23
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धि मापडण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी.pdf , Protocol-Ayurveda-and-alternative-final.pdf 05/14/2020 - 11:14
जिल्ला अस्पताल धनकुटाबाट प्राप्त शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सुचना जिल्ला अदस्पताल धनकुटाबाट प्रप्त सुचना.pdf 05/13/2020 - 14:17
प्रदेश विकास स्वयंसेवकको निर्वाहभत्ता सम्बन्धमा प्रदेश विकास स्वयंसेवकको निर्वाहभत्ता सम्बन्धमा.pdf 05/13/2020 - 12:04
स्वास्थ जीवन कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन स्वास्थ जीवन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा_0.pdf 05/11/2020 - 12:31
वैकल्पिक सुचीमा रहेका उमेदवारहरुको योग्यताक्रमबमोजिम करार सम्झौता गर्न सुची प्रकाशन गरिएको वारे वैकल्पिक सुचीमा रहेका उमेदवारहरुकोलागी सुचना_0.pdf 05/10/2020 - 12:11
वैकल्पिक सुचीमा रहेका उमेदवारहरुको योग्यताक्रमबमोजिम करार सम्झौता गर्न सुची प्रकाशन गरिएको सुचना वैकल्पिक सुचीमा रहेका उमेदवारहरुको सुचना.pdf 05/05/2020 - 17:54
कोभिड १९ उपचार केन्द्रका बिरामि तथा कार्मचारीको खाना खाजा तथा पि.सि.आर ल्याबमा खटिने स्वास्थकर्मीहरुको खाना खाजा सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रस्थाव कोभिड १९ उपचार केन्द्र सम्बन्धी सुचना.pdf 05/05/2020 - 11:35
कोभिड १९ उपचार केन्द्रका बिरामि तथा कार्मचारीको खाना खाजा तथा पि.सि.आर ल्याबमा खटिने स्वास्थकर्मीहरुको खाना खाजा सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रस्थाव कोभिड १९ उपचार केन्द्र सम्बन्धी सुचना.pdf 05/05/2020 - 11:35
कोभिड-१९ संक्रमित खोजपड्ताल तथा सम्पर्क पहिचान (Case investigation and Contract tracing) मार्गदर्शन कोभिड १९ संक्रमित खोजपडताल तथा सम्पर्क पहिचान मार्गदर्शन.PDF 05/04/2020 - 16:24
कोभिड-१९ संक्रमित खोजपड्ताल तथा सम्पर्क पहिचान (Case investigation and Contract tracing) मार्गदर्शन कोभिड १९ संक्रमित खोजपडताल तथा सम्पर्क पहिचान मार्गदर्शन.PDF 05/04/2020 - 16:24
लिखित प्रस्ताव आह्वानको सुचना लिखित प्रस्ताव आह्वानको सुचना.pdf 05/04/2020 - 15:13
वैकल्पिक सुचीमा रहेका उमेद्वारहरुको करार सम्झौता सम्बन्धी सुचना वैकल्पिक सुचीमा रहेका उमेद्वारहरुको लागी सुचना.pdf 04/30/2020 - 19:50
मेची अञ्चल अस्पतालबाट प्राप्त खरिद प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना मेची अञ्चल अस्पतालबाट प्राप्त सुचना.pdf 04/30/2020 - 19:42
मेची अञ्चल अस्पतालबाट प्राप्त खरिद प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना मेची अञ्चल अस्पतालबाट प्राप्त सुचना.pdf 04/30/2020 - 19:42
सेवा खरिद गरिएको जानकारी सम्बन्धमा सेवा खरिद गरिएको जानकारी सम्बन्धमा.pdf 04/30/2020 - 13:05
प्रस्ताव पेश गर्ने वारे सुचना प्रकाशित गरि दिने वारे.pdf 04/29/2020 - 18:16
वैकल्पिक सूचीमा रहेका उमेद्वारहरूको योग्यताक्रमबमोजिम करार सम्झौता गर्न सुची प्रकाशन गरिएको सुचना वैकल्पिक सुचिमा रहेका उमेद्वारहरुको लागी सुचना.pdf 04/27/2020 - 11:17
टेलिभिजनबाट कार्यक्रम प्रशारण सम्बन्धमा(सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई) 04/26/2020 - 13:15
टेलिभिजनबाट कार्यक्रम प्रशारण सम्बन्धमा(सबै स्थानीय तहहरु) 04/26/2020 - 13:10