शिर्षक दस्तावेज मिति
गृह प्रमुख तथा वार्डेन पदकाे नतिजा प्रकाशित IMG_20191114_0002.pdf 11/14/2019 - 15:58
विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमको लागि नर्स सेवा करारमा लिने सम्बन्धी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको सूचना Very final Notice school nurse -web ७६७७ final 2076-7-27.pdf 11/14/2019 - 11:21
आयुर्वेद कार्यालयहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आयुर्वेद कार्यालयहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन (1).pdf 11/11/2019 - 13:49
स्वास्थ्य निर्देशनालय _ मार्गदर्शन स्वास्थ्य निर्देशनालय _ मार्गदर्शन-converted.pdf 11/11/2019 - 13:46
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र_कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र_कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन.pdf 11/11/2019 - 13:42
अस्पतालहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन अस्पतालहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन.pdf 11/11/2019 - 13:39
कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुहुन (तपसिलमा उल्लेखित गापा नपाहरु) कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुहुन (तपसिलमा उल्लेख गापा नपाहरु).pdf 11/04/2019 - 09:13
प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी करार कार्यविधी सम्वन्धमा 10/23/2019 - 11:34
प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी करार कार्यविधी सम्वन्धमा 10/23/2019 - 11:34
स्टाफ नर्स पदस्थापन विवरण staff nurse padsthapna.pdf 10/20/2019 - 16:34
प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी करार कार्यावधी २०७६ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी करार कार्यावधी २०७६.pdf 10/14/2019 - 16:24
मिति २०७६।०४।३१ गतेको सचिवस्तरीय निर्णायानुसार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका मेडिकल अधिकृत र कोल्डचेन्न असिष्टेन्ट पदहरुको पदस्थापन विवरण । KM_206_00224.pdf 08/16/2019 - 17:07
मिति २०७६।०४।२७ र २८ गतेको सचिवस्तरिय निर्णायानुसार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका ५/६/७/८ तहका विभिन्न पदहरुको पदस्थापन विवरण । KM_206_00223.pdf 08/14/2019 - 16:54
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा । KM_206_00219.pdf 07/21/2019 - 20:27
प्रदेश विकास स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धमा । KM_206_00219.pdf 07/21/2019 - 20:27
प्रगति विवरण पठाउने बारे । IMG_20190716_0003.pdf 07/16/2019 - 11:54
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ IMG_20190708_0008.pdf 07/08/2019 - 14:07
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ IMG_20190708_0005.pdf 07/08/2019 - 13:52
अपांगता भएका, बालकल्याण गृह, कारागारका विपन्न कैदी बन्दीका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक तथा सहायक सामाग्री सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ IMG_20190708_0004.pdf 07/08/2019 - 13:48
बालकल्याण गृहहरको व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ IMG_20190708_0003.pdf 07/08/2019 - 13:43