Home
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं १ , विराटनगर ,मोरङ

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको CoVID-19 संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्रण सम्बन्धी कृयाकलापहरुमा एकरुपताका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं १ द्वारा तयार पारिएको कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७६ लागु गरिएको सुचित गराइन्छ।

प्रवक्ता

krishna
कृष्णप्रसाद पोखरेल
021-442527

गुनासो सुन्ने अधिकारी

ब
श्री जानुका न्यौपाने
021442428

सूचना अधिकारी