झापाको विभिन्न स्थानमा पानी उद्योगको अनुगमन गर्नुहुदै माननीय मन्त्री जीवन घिमिरे र प्रशासन तथा योजनाा महाशाखा प्रमुख श्री गोपी प्रसाद घिमिरे

झापाको विभिन्न स्थानमा पानी उद्योगको अनुगमन गर्नुहुदै माननीय मन्त्री जीवन घिमिरे र प्रशासन तथा योजनाा महाशाखा प्रमुख श्री गोपी प्रसाद घिमिरे