प्रदेश नं. १ को आ.व. २०७४/०७५ मा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको प्रादेशिक वार्षिक समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठीका झलकहरू

प्रदेश नं. १ को आ.व. २०७४/०७५ मा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको प्रादेशिक वार्षिक समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठीका झलकहरू