चालु आ.व. ०७५।७६ को म‌सिर मसान्तसम्ममा मन्त्रालयले सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरु/क्रियाकलापहरुको जानकारीका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनका केही झलकहरु

चालु आ.व. ०७५।७६ को म‌‌सिर मसान्तसम्ममा मन्त्रालयले सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरु/क्रियाकलापहरुको जानकारीका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनका केही झलकहरु