प्रदेश विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले  प्रदेशका  विभिन्न ठाउँमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रमका  केही झलकहरु

प्रदेश विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले  प्रदेशका  विभिन्न ठाउँमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रमका  केही झलकहरु