सहभागी पठाई दिने सम्बन्धमा ।(उल्लेखित अस्पतालहरु/स्वास्थ्य केन्द्रहरु)