अार्थिक वर्ष

मिति २०७६।०४।२७ र २८ गतेको सचिवस्तरिय निर्णायानुसार पदस्थापन भएका  स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका ५/६/७/८ तहका विभिन्न पदहरुको  विवरण ।