शिर्षक दस्तावेज मिति
खेलमैदान निर्माण स्तरोन्नतिको रकम निकासा सम्बन्धमा खेलमैदान निर्माण स्तरोन्नतिको रकम निकासा सम्बन्धमा.pdf 06/23/2022 - 16:20
विद्यालयहरुको भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुले सम्झौता गर्न आउनुहुन सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा.pdf 06/17/2022 - 11:01
दोस्रो किस्ता रकम निकासाका लागि पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु दोस्रो किस्ता रकम निकासाका लागि पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु.pdf 06/16/2022 - 15:54
बैज्ञानिक अनुसन्धान, आविष्कार तथा नवप्रवर्तनात्मक कार्य गरिरहेका युवाहरुको प्रोत्साहनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना वैज्ञानिक अनुसन्धान_20220616_0001_0.pdf 06/16/2022 - 11:28
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ र अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाहरुको विवरण मार्गदर्शन.pdf , बालगृह र बृद्धाश्रमहरुको विवरण.pdf 06/08/2022 - 09:42
खेलमैदान निर्माण कार्यक्रमको सम्झौता गर्ने आउने सम्बन्धमा खेलमैदान निर्माण कार्यक्रमको सम्झौता गर्ने आउने सम्बन्धमा_20220518_0001.pdf 05/18/2022 - 10:49
विद्यालयमा इ-शिक्षा तथा स्मार्ट कक्षा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुले सम्झौता गर्न आउनुहुन विद्यालयमा इ-शिक्षा तथा स्मार्ट कक्षा व्यवस्थापन.pdf 05/17/2022 - 15:02
विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानीको प्रबन्ध कार्यक्रमका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्न आउनुहुन विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानीको प्रबन्ध.pdf 05/17/2022 - 15:00
विद्यालयहरुको भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुले सम्झौता गर्न आउनुहुन विद्यालयहरुको भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम.pdf 05/17/2022 - 14:54
विद्यालयमा स्काउट विकासका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (स्काउट).pdf , सम्झौता पत्र (स्काउट.pdf 04/05/2022 - 15:00
बालमैत्री विद्यालय विकासका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सम्झौता गर्न आउने बारे.pdf , सम्झौता पत्र.pdf 04/05/2022 - 14:31
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा_20220401_0001.pdf 04/01/2022 - 14:52
स्वय‍सेवकको म्याद थप तथा नियुक्ति सम्बन्धमा स्वय‍सेवकको म्याद थप तथा नियुक्ति सम्बन्धमा_0.pdf 03/10/2022 - 12:17
युवा मैत्री स्थानीय तह सम्वन्धी सूचकमा आधारित फारम भरी पेश गर्ने सम्वन्धी स्थानीय तहरुलाई सूचना IMG_20220201_0001.pdf 02/03/2022 - 10:57
र्याम्प निर्माण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन भवन निर्माण कार्य सम्वन्धी उदयपुर अस्पतालको सूचना । 01/18/2022 - 16:13
विद्यालयमा स्काउट विकासका लागि अनुदान प्रस्ताव माग गरिएको विद्यालयमा स्काउट विकासका लागि अनुदान प्रस्ताव माग गरिएको.pdf 01/11/2022 - 13:31
साझेदार शिक्षालयहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना साझेदार शिक्षालयहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 01/11/2022 - 13:31
आधारभूत विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालय विकासका लागि अनुदान प्रस्ताव आह्वान गरिएको बालमैत्री विद्यालय विकासका लागि अनुदान प्रस्ताव माग गरिएको.pdf 01/11/2022 - 13:28
लागत साझेदारीमा शिक्षकहरुको सूचना प्रविधिक सक्षमता विकास सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना IT सम्बन्धि सक्षमता विकासका लागि प्रस्ताव आव्हान.pdf 01/11/2022 - 13:24
परिक्षा कार्यक्रम सम्वन्धी सगरमाथा आयुर्वेद औषधालय, उदयपुरको सुचना । उदयपुर ( आयुर्वेद ) (1).pdf 12/14/2021 - 14:47

प्रवक्ता

कृष्ण प्रसाद पोखरेल
कृष्णप्रसाद पोख्रेल
021-442527

गुनासो सुन्ने अधिकारी

रोशुना कोइराला
रोशुना कोइराला
9852069385

सूचना अधिकारी