आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धि मापडण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

Ayurveda and Alternative Medicine Guidelines of Preventive Measures and Management protocol for COVID-19 in Nepal स्विकृत भएकोले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र जारी गरिएको छ।