सूचना

सूचना

प्रथम प्रादेशिक रोजगार मेला २०७६

प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजना हुन लागेको प्रथम प्रदेशिक रोजगार मेला २०७६ मा सहभागी हुनका लागि आवेदन दिन यो फारम भर्नु होस । यसमा तपाईँको व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, शीप तथा तालिम सम्बन्धी विवरण भर्नु पर्ने हुन्छ ।

यो फारम भर्दा यहाँले भर्नुहुने सम्पूर्ण विवरण सहि भर्नुहुनेछ । झुटो विवरण भरेको पाइएमा जुनसुकै बेला आवेदन रद्द गरि प्रचलित कानून बमोजिक कारबाही गरिनेछ ।

फारम भर्ना यहाँ click गर्नुस |